Portal rankdowy sex kamery

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.Lasminet.com. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
ADMINISTRATOREM portalu internetowego jest firma:
 
Multiweb Limited Liability Company  Karwot Zdzisław
Ulica Rayor Ave 1903
kod pocztowy 82001
Miejscowość Cheyenne
NIP 2014000668199 
 
 
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 2014000668199
 
A. Definicje
 
 
PORTAL INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
KLIENT, UŻYTKOWNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana poprzez PORTAL INTERNETOWY.
REGULAMIN - niniejszy Regulamin PORTALU INTERNETOWEGO.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU lub USŁUGI zawierana na odległość za pośrednictwem PORTALU INTERNETOWEGO.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
B. Postanowienia ogólne.
 
Zakres działalności - pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
ADMINISTRATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
ADMINISTRATOR nie jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon.
Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
C. Zasady publikacji na PORTALU.
 
PORTAL INTERNETOWY prowadzi działalność skierowaną do osób mających adres zamieszkania na terenie Polski.
Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
PORTAL udostępnia swoje funkcjonalności 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
Użytkownikom PORTALU zabrania się:
publikowania treści zabronionych przez prawo - w szczególności treści propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje, w tym zwłaszcza treści promujących lub propagujących zachowania seksualne wobec dzieci;
oferowania wysyłki filmów i zdjęć w zamian za jakiekolwiek korzyści materialne, w tym doładowania kont pre-paid czy też inne;
reklamowania innych stron internetowych, produktów i usług na łamach PORTALU, np na forum, w komentarzach, danych profilowych;
publikacji danych kontaktowych w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
posiadania więcej niż jednego konta bez zgody Administratora;
używania Konta Użytkownika w celach komercyjnych bez zgody ADMINISTRATORA;
oferowania filmów i zdjęć w zamian za jakiekolwiek korzyści materialne.
Wymagania dotyczące publikowanych zdjęć przez UŻYTKOWNIKÓW:
zabroniona jest publikacja zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone lub co do których Użytkownik nie posiada praw do publikacji;
zabroniona jest publikacja zdjęć na których są widoczne osoby trzecie, które nie wyraziły na to zgody a także zdjęć dzieci;
zabroniona jest publikacja zdjęć na których widoczne są dane kontaktowe lub adresy innych stron www;
zabroniona jest publikacja zdjęć, które mogą obrazić innych Użytkowników;
zabroniona jest publikacja zdjęć samochodów, zwierząt, krajobrazów itp na których niewidoczny jest właściciel Konta, w zdjęciach profilowych;
zabroniona jest publikacja zdjęć pornograficznych jako "Publiczne" w albumie głównym zwanym "Zdjęcia profilowe";
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści oraz zdjęcia publikowane na swoim Koncie.
ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców PORTALU. ADMINISTRATOR zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.
W przypadku napotkania na PORTALU treści, które mogą być sprzeczne z zasadami działania PORTALU lub sprzeczne z przepisami prawa, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie zgłoszenia naruszenia zasad są dokładnie sprawdzane przez nasz zespół. W przypadku uznania, że treści publikowane przez Użytkownika naruszają zasady Regulaminu lub są sprzeczne z prawem, zostanie podjęte jedno lub więcej z następujących działań w zależności od stopnia naruszenia:
zablokowanie publicznego dostępu do konta Użytkownika, z pozostawieniem dostępu do treści konta jedynie jego Użytkownikowi wraz ze zobowiązaniem do niezwłocznego usunięcia tych treści;
zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Konta;
usunięcie konta Użytkownika;
powiadomienie wymiaru sprawiedliwości.
D. Ceny.
 
Podane w ofercie PORTALU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Formy płatności:
 
Użytkownik ma możliwość zakupu wewnętrznej waluty Serwisu, zwanej Punktami, którą może opłacać dostęp do płatnych usług Serwisu oraz zakup konta VIP. Użytkownik ma możliwość podarowania punktów innym Użytkownikom Serwisu. Punktów nie można wymieniać na gotówkę. Dostęp do niektórych usług w Serwisie możliwy jest tylko po wykupieniu przez Użytkownika konta VIP. Po zakupieniu konta VIP lub Punktów Użytkownik nie może domagać się zwrotu wpłaconych za nie pieniędzy. Użytkownikowi, któremu zablokowano lub usunięto konto za nieprzestrzeganie regulaminu lub zasad uczestnictwa nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione usługi PORTALU.
Szczegółowy cennik usług umieszczony jest w zakładce CENNIK USŁUG : http://www.dotpay.pl/files/dotpay_regulamin_u
slug_premium_pl.pdf
Płatności za dostęp do usług można dokonać poprzez:
system płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/;
SMS Premium - pobieranie opłaty za aktywowanie usługi poprzez płatny SMS wysyłany na numer wskazany w opisie oferty. Koszt i procedura wysyłania SMS Premium są podane w cenniku w zakładce Cennik USŁUG.
F. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
 
Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie ADMINISTRATOROWI oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej ADMINISTRATOR niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
ADMINISTRATOR w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. ADMINISTRATOR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
G. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy UMOWIE, której strona jest KONSUMENT.
 
ADMINISTRATOR jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji ADMINISTRATOROWI podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
Jeżeli PRODUKT ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że ADMINISTRATOR niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego usunie wadę.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
ADMINISTRATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Po uwzględnieniu reklamacji ADMINISTRATOR zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. ADMINISTRATOR przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
H. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
 
ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW PORTALU internetowego usługi:
utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w PORTALU internetowym;
przetwarzanie formularza zamówienia produktów w PORTALU internetowym;
za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w PORTALU poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATOROWI (USŁUGODAWCY)
w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATOROWI. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
ADMINISTRATOR wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową PORTALU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji PORTALU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie PORTALU INTERNETOWEGO.
I. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 
ADMINISTRATORem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem PORTALU INTERNETOWEGO jest ADMINISTRATOR.
ADMINISTRATOR zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
płeć;
imię;
data urodzenia;
numer telefonu;
adres e-mail;
adres.
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6 i 7. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę jego dane mogą być przekazywane do innych mediów o podobnym charakterze treści jak niniejszy portal.
KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
J. Postanowienia końcowe
 
Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie ADMINISTRATOROWI i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez PORTAL INTERNETOWY są używane wyłącznie w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody ADMINISTRATORA.
W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_upra
wnionych.php. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
 
 
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
umowy zawartej na aukcji publicznej;
umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"